ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. ติดอันดับนักวิจัยที่มีการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก ในสาขา Agricultural Sciences 8 ปีซ้อน
    ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับนักวิจัยที่มีการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researchers) จากการประกาศผลการจัดอันดับของ Clarivate Analytics ในสาขา Agricultural Sciences ถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2015 – 2022 และเป็นนักวิจัยไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องและยอมรับในฐานะนักวิจัยแถวหน้าทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับโลก จากการสั่งสมประสบการณ์และผลงานมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง รวมถึงรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักวิจัยแห่งชาติ รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รางวัลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 นักวิจัยแกนนำของไทย ประจำปี 2563 จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล เชี่ยวชาญใน 2 สาขา คือ คุณภาพอาหารทะเล และการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ

    การจัดอันดับของ Clarivate (TM) Analytics ถือเป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ จำแนกโดยอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณมิติจาก Clarivate Analytics ใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์และสืบค้นประเภท web based ชั้นนำระดับโลกอย่าง InCites (TM) Essential Science Indicators (SM) รวมถึงการรวบรวมข้อมูลด้านการวัดคุณภาพเชิงวิทยาศาสตร์และข้อมูลบ่งชี้แนวโน้ม โดยพิจารณาจากจำนวนการตีพิมพ์งานวิจัยและข้อมูลการอ้างอิงจาก Web of Science (TM) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มประเภท web based ที่สามารถสืบค้นงานวิจัยเชิงวิทยาศาตร์และเชิงวิชาการได้อย่างแม่นยำที่สุด และยังสามารถระบุจำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยได้ นอกจากนี้ รายชื่อ Highly Cited Researchers จาก Clarivate Analytics ยังเป็นส่วนสำคัญของการจัดอันดับ Academic Ranking of World Universities ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีมานานและได้รับการเชื่อถือมากที่สุดอีกด้วย

ข้อมูล : https://www.webofscience.com/wos/author/record/784244