ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เปิดโลก เปิด MOOC กับ 7 รายวิชาพัฒนาสมรรถนะสากลที่น่าสนใจ ผ่านการคัดสรรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดหลักสูตรออนไลน์ PSU MOOC สำหรับนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มพูนทักษะสำหรับการทำงานหรือต้องการคอร์สพิเศษเสริม พร้อมรับประกาศนียบัตร ซึ่งปัจจุบันมีรายวิชากว่า 40 รายวิชา จากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรายวิชาพัฒนาสมรรถนะสากลที่น่าสนใจ 7 รายวิชา ดังนี้

Art of Communication ศาสตร์แห่งการสื่อสาร 
นำเสนอถึงการเรียนรู้ เทคนิค ขั้นตอน องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ลงทะเบียนและเรียนรายวิชานี้ได้ที่: https://mooc.psu.ac.th/psumooc-0118/ 

Global Design Thinking
นำเสนอถึงความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ (Product & Service Design) รวมไปถึงการออกแบบชีวิต (Life Design)
ลงทะเบียนและเรียนรายวิชานี้ได้ที่: https://mooc.psu.ac.th/psumooc-0119/ 

Leading When You’re Not in Charge
นำเสนอการสร้างเสริมทักษะการเป็นผู้นำอย่างแท้จริงในทุกๆ บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แม้กระทั่งว่าเราไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในงานนั้นจริงๆ
ลงทะเบียนและเรียนรายวิชานี้ได้ที่: https://mooc.psu.ac.th/psumooc-0116/ 

Cultural Sharing
นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของต่างประเทศ
ลงทะเบียนและเรียนรายวิชานี้ได้ที่: https://mooc.psu.ac.th/psumooc-0122/ 

Future of Careers in 2030 (อาชีพแห่งโลกอนาคต)
เป็นรายวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และพร้อมก้าวสู่การทำงาน ได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จ
ลงทะเบียนและเรียนรายวิชานี้ได้ที่: https://mooc.psu.ac.th/psumooc-0122/ 

Cybersecurity in Daily Life
เป็นรายวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ รู้จักสังเกต ระมัดระวัง เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ลงทะเบียนและเรียนรายวิชานี้ได้ที่: https://mooc.psu.ac.th/psumooc-0125/ 

The Amazing of Cultural Diversity in Asian Countries
นำเสนอถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่น่าอัศจรรย์ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน และประเทศไทย เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ข้อมูลประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปะ อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว
ลงทะเบียนและเรียนรายวิชานี้ได้ที่: https://mooc.psu.ac.th/psumooc-650132/