ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ คว้าอันดับ 1 ของประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยี
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้าอันดับ 1 ของประเทศ อันดับ 98 ของโลก ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยี และในระดับมหาวิทยาลัย ครองอันดับ 5 ของประเทศ อันดับ 356 ของเอเชีย อันดับ 1,190 ของโลก จากการจัดอันดับของ U.S.News 2022-2023 Best Global Universities Rankings  

    ในส่วนของการจัดอันดับตามสาขาต่างๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับดังนี้ 
  • สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยี (Food Science and Technology) อันดับ 1 ของประเทศ อันดับ 98 ของโลก
  • สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Polymer Science) อันดับ 2 ของประเทศ อันดับ 187 ของโลก
  • สาขาเกษตรศาสตร์ (Agricultural Sciences) อันดับ 2 ของประเทศ อันดับ 113 ของโลก
  • สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) อันดับ 3 ของประเทศ อันดับ 767 ของโลก
  • สาขาพืชและสัตวศาสตร์ (Plant and Animal Science) อันดับ 5 ของประเทศ อันดับ 370 ของโลก
  • สาขาเวชศาสตร์คลินิก (Clinical Medicine)  อันดับ 5 ของประเทศ อันดับ 662 ของโลก
  • สาขาเคมี (Chemistry) อันดับ 5 ของประเทศ อันดับ 962 ของโลก

ที่มา : https://www.usnews.com/education/best-global-universities/prince-of-songkla-university-529017