ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ คว้าอันดับยอดเยี่ยมใน 8 สาขา จากการประกาศผล THE World University Rankings 2023 by subject: Life Sciences
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้าอันดับหลากหลายสาขา จากการประกาศผลการจัดอันดับ THE World University Rankings 2023 by subject โดยสามารถคว้าอันดับยอดเยี่ยมได้ถึง 8 สาขาวิชา ดังนี้

สาขาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business and Economics) อันดับ 601 – 800
(อันดับ 4 ร่วม มหาวิทยาลัยในประเทศไทย)

สาขาคลินิกและสุขภาพ (Clinical and Health) อันดับ 801 +
(อันดับ 5 ร่วม มหาวิทยาลัยในประเทศไทย)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) อันดับ 801 +
(อันดับ 5 ร่วม มหาวิทยาลัยในประเทศไทย)

สาขาการศึกษา (Education) อันดับ 501 – 600
(อันดับ 7 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย)

สาขาวิศวกรรม (Engineering) อันดับ 801 – 1000
(อันดับ 3 ร่วม มหาวิทยาลัยในประเทศไทย)

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences) อันดับ 801 – 1000
(อันดับ 6 ร่วม มหาวิทยาลัยในประเทศไทย)

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences) อันดับ 1001 +
(อันดับ 7 ร่วม มหาวิทยาลัยในประเทศไทย)

สาขาสังคมศาสตร์ (Social sciences) อันดับ 601 – 800
(อันดับ 4 ร่วม มหาวิทยาลัยในประเทศไทย)

ที่มา : https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject