ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ อันดับ 6 มหาวิทยาลัยไทย จาก 18 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย โดย THE World University Rankings 2023
    THE World University Rankings 2023 ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 6 ของมหาวิทยาลัยไทย โดยในปีนี้มีอันดับอยู่ในช่วง 1201-1500 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 1,799 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับทั่วโลก

    การจัดอันดับ World University Rankings ของ Times Higher Education (THE) พิจารณาจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching 30%) การวิจัย (Research 30%) การอ้างอิงผลงานวิชาการ (Citation 30%) รายได้จากอุตสาหกรรม (Industry Income 2.5%) และความเป็นนานาชาติ (International Outlook 7.5%) 

    ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากตัวชี้วัด 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านการเรียนการสอน (Teaching 30%)  คะแนนเฉลี่ย 18.8 % 
2. ด้าน การวิจัย (Research 30%) คะแนนเฉลี่ย ได้ 13.6 %
3. ด้าน การอ้างอิงผลงานวิชาการ (Citation 30%)  คะแนนเฉลี่ย 18.9 %
4. ด้านรายได้จากอุตสาหกรรม (Industry Income 2.5%) คะแนนเฉลี่ย 51.2 %
5. ด้านความเป็นนานาชาติ (International Outlook 7.5%) คะแนนเฉลี่ย 33.1 %
ที่มา https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking