ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดรับสมัครบุคคลพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ในระบบ TCAS รอบที่ 1/2 ระหว่างวันที่ 1 – 13 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นอุดมศึกษาให้แก่คนพิการที่มีศักยภาพในการศึกษาตามความสนใจและความถนัด และพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตอย่างอิสระให้ผู้พิการได้มีโอกาสศึกษาร่วมกันกับนักศึกษาปกติ โดยเปิดรับบุคคลที่มีความพิการ 3 ประเภท ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น และบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

คุณสมบัติของผู้รับสมัคร มีดังนี้
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขาวิชากำหนด
 3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 4. ต้องเป็นผู้จดทะเบียนคนพิการและมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 5. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถศึกษาได้
 6. สามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาอื่นได้ โดยสามารถพูด เขียน อ่านภาษาไทยได้ สามารถช่วยเหลือตนเอง ในการเดินทาง รวมถึงมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมได้
 7. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อนและไม่ศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว (แบบฟอร์มดาวน์โหลดที่ https://student.psu.ac.th/web/home )
 2. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ อย่างละ 1 ชุด
 4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด
 5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 6. สำเนาใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 1 ชุด (กรณีชื่อ - สกุลไม่ตรงกับหลักฐานใบสมัครอื่นๆ)
 7. สำเนาสลิปใบเสร็จค่าธรรมเนียมการสมัคร
    สามารถสมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครและหลักฐาน ที่งานวินัย สุขภาวะและพัฒนาอาชีพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
    
    และสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครและเอกสาร ตามที่อยู่ “กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 พร้อมค่าสมัครคนละ 50 บาท โดยโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครมาที่บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 879-0-12201-1 ชื่อบัญชี “ม.สงขลานครินทร์ โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการ” สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 ธันวาคม 2565

  ประกาศรับสมัครผู้พิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566.pdf