ข่าวชาวสงขลานครินทร์

‘ผศ. พญ.สุภาภรณ์ ดิสนีเวทย์’ รับโล่แพทย์ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2565
    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบโล่และเงินรางวัลแพทย์ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น แก่ ผศ. พญ.สุภาภรณ์ ดิสนีเวทย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ในงาน “วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” (Our Soul is for the Benefit of Mankind) ประจำปี 2565 จัดโดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 65    สำหรับ ผศ. พญ.สุภาภรณ์ ดิสนีเวทย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแพทย์ที่อุทิศตนในการทำงานด้านบริการ โดยทำหน้าที่เป็นกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด ดูแลคนไข้ประจำหอผู้ป่วย NICU, NMCU และ Nursery ตั้งแต่ปี 2539 ด้านการสอน โดยทำงานในฐานะครูแพทย์และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาแพทย์ในด้านการเสียสละ มีจริยธรรมและคุณธรรม จนได้รับรางวัล “อาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและจริยธรรม แพทยสภา ประจำปี 2564”    ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทารกแรกเกิด สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งสามารถรับฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทารกแรกเกิดได้ 3 คนต่อปี มีส่วนร่วมในการจัดตั้งธนาคารนมแม่เพื่อรับบริจาคนมแม่ให้แก่ทารกที่เกิดก่อนกำหนดหรือทารกที่เจ็บป่วย 

    รวมทั้ง พัฒนางานบริการการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดเครือข่ายการดูแลทั่วภาคใต้ และร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดอบรมให้ความรู้แก่แพทย์ทั่วไปและพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ เป็นประจำทุกปี (workshop neonatal resuscitation)