ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. กับ 4 ปีของการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี 2561-2565 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 โดยในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการดำเนินภารกิจทั้งการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย การขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ โดยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำของประเทศ และระดับนานาชาติ โดยสถาบันจัดอันดับคุณภาพที่มีชื่อเสียง เช่น Times Higher Education (THE) SCImago Institutions Ranking (SIR) และ QS World University Rankings 2022    มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้บัณฑิตมีสมรรถนะระดับสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ และตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรม และ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย การพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม การสร้างความเข้มแข็งทางด้านเกษตรและอาหาร และสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกระดับ เช่น ด้านการจัดการฮาลาล ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ความเข้มแข็งด้านยางพารา     ในการขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมมือกับเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้และหน่วยงานในพื้นที่ พัฒนาภาคใต้ให้มีความยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการแก้ปัญหาในเรื่องเฉพาะพื้นที่ เช่น โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย พัฒนาระบบงานบริการวิชาการ มีชุดโครงการพันธกิจเพื่อสังคมของแต่ละวิทยาเขต เช่น โครงการกระบี่โมเดล เกาะยอโมเดล การบริหารจัดการร่องน้ำบ้านน้ำเค็มและหาดคึกคัก โครงการเกี่ยวกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โครงการวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี โครงการประมงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดภูเก็ต โครงการ UNESCO Phuket City of Gastronomy การใช้ประโยชน์พื้นที่ทุ่งใสไช เป็นคณะทำงานศูนย์ประสานงานไมซ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ โครงการย่านตาขาวโมเดล