ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนการทำงานอาสาสมัครระดับสากล “1st International Volunteer Forum”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนการทำงานอาสามสมัครในระดับสากล ภายใต้หัวข้อ “บทบาทของการเป็นอาสาสมัครในวิกฤตระดับโลกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และผ่านระบบออนไลน์ โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม ผศ. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน และปาฐกถาพิเศษ โดย ศ. นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานหลักสูตรระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Mr. Dmitry Frischin ผู้จัดการประจำภูมิภาคองค์การสหประชาชาติ สำหรับอาสาสมัคร ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ผศ. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมอาสาสมัครภาคใต้มาแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ในวาระครบรอบ 55 ปี ของมหาวิทยาลัย จึงจัดประชุมระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครในประเทศและระดับนานาชาติ ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 20 สถาบัน นักเรียน นักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 800 คน องค์กรที่ขับเคลื่อนด้านงานอาสาสมัคร จำนวน 10 องค์กร และประชาชนผู้สนใจ มีการปาฐกถาในหัวข้อบทบาทอาสาสมัครในภาวะวิกฤต เสวนาห้องย่อยในประเด็นต่างๆ และระดมความคิดเห็น ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานอาสาสมัครอย่างเป็นรูปธรรมผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ปัญหาวิกฤตที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญอยู่มีมากมายหลายด้าน และมีความซับซ้อน การแก้ปัญหาที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบุคคล องค์กรที่มีจิตสาธารณะ โดยใช้กระบวนการอาสาสมัครในการดำเนินงานร่วมกัน การรวมตัวกันในสถานการณ์ที่ยังมีภาวะวิกฤต ในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงาน และยกระดับการทำงานให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ทั้งในระดับภาค ภูมิภาค และระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต การประชุม หัวข้อ บทบาทของการเป็นอาสาสมัครในวิกฤตระดับโลกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประชุมเชิงปฏิบัติการและการอภิปราย ประเด็น การสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งและความร่วมมือเพื่อส่งเสริมจิตอาสาแห่งชาติ มีการพูดคุยในหัวข้อย่อยต่างๆ ประกอบด้วย เยาวชนจิตอาสาต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการองค์กรอาสาสมัคร การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การวิจัยด้านอาสาสมัคร รายวิชากับการบริการสังคม อาสาสมัครกับการแก้ไขวิกฤตของโลก ฯลฯอาสาสมัครผู้ร่วมสัมมนาจากประเทศไทย ประกอบด้วย นักศึกษาและบุคลากรจิตอาสา จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มจิตอาสาคลองเตยดีจัง กลุ่มจิตอาสาชุมชนหาดใหญ่ อาสาสมัครผู้ร่วมสัมมนาจากต่างประเทศ ประกอบด้วย อาสาสมัครจากประเทศญี่ปุ่น แคนาดา มาเลเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อาสาสมัครสนับสนุนผู้ลี้ภัยชาวยูเครน สภาเครือข่ายมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี และองค์การสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค