ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ มอบโล่รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562-2564
    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบโล่รางวัลแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562-2564 เพื่อมุ่งส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้มีคุณภาพและสำเร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยและเป็นแบบอย่างที่ดี ณ ภัตตาคารต่อฮวด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 65สำหรับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2562 ประกอบด้วย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   • ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์


  • ศาสตราจารย์ ดร.พญ. สาวิตรี อัษณางค์กรชัย คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  • รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  • รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์
รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2563 ประกอบด้วย

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  • รองศาสตราจารย์ นพ.หัชชา ศรีปลั่ง คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  • รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2564 ประกอบด้วย

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  • ดร.อลัน กีเตอร์ คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี