ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ นำเสนอ รมต.ดิจิทัล เรื่องบทบาทการให้ข้อมูลเตือนภัยประชาชนร่วมกับกรมอุตุ
    สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือ สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ ระบบ FM 88.0 เมกกะเฮิรตซ์ ร่วมนำเสนอกิจกรรมและช่องทางการร่วมเตือนภัยธรรมชาติและให้ข้อมูลเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชน ในโครงการ “ก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลกับการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม” จัดโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดโครงการและเยี่ยมชมนิทรรศการ ของเครือข่ายการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ โดยได้ให้ความสนใจการนำเสนอประโยชน์ที่สังคมได้จากความร่วมมือของสองหน่วยงานที่มีกันมายาวนานกว่า 20 ปี     งานดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ที่วัดท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา คณะผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา และในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเกษตรกร ชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลาร่วมในการเปิดงาน

    สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ มีรายการและข่าวสารประเภทสาระ ความรู้ บริการสังคมและชุมชน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสังคม เป็นสื่อกลางเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหา บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ผ่านสื่อกระจายเสียง สื่อวิดีทัศน์ สื่อออนไลน์ตามยุคสมัย และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ช่องทางสื่อที่มีอยู่ในการเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยความร่วมมือของกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านการรายงานสภาวะอากาศประจำวันโดยนักวิชาการอุตุนิยมวิทยา จาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในสถานการณ์ปกติรายงานอากาศในเวลา 09.30, 14.30 และ 18.30 น. และจะมีการเพิ่มความถี่การรายงานเมื่อสถานการณ์มีความเสี่ยงในการเกิดภัยธรรมชาติมากขึ้น    ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นหน้าฝนของภาคใต้ สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมสัญจรเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมตามลุ่มน้ำต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งมีอยู่ 6 พื้นที่ ได้แก่ ลุ่มน้ำคลองเทพา ลุ่มน้ำคลองนาทวี ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ลุ่มน้ำคลองภูมี ลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระตอนล่าง และลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระตอนบน โดยผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ เตรียมพร้อมหากสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นในพื้นที่ และการออกอากาศสด ณ สถานที่จริงที่เคยประสบภัย    นอกจากนั้น เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลา สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ จะปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการเป็นการนำเสนอรายงานภาวะอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีผู้ประสบภัยส่งข้อมูลมาเพื่อรายงานเหตุการณ์และขอความช่วยเหลือ ซึ่งจะมีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานอาสาสมัครต่างๆ และเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ยังมีการลงพื้นที่เพื่อการสื่อสารและรับข้อมูลจากประชาชนผู้ประสบภัยอีกด้วย