ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ผศ. ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ผศ. ดร.อัญชนา รักทอง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ นายมุน ซึงยอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วย นายยอง ซอก เช หรือ "โค้ชเช" และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดชายแดนใต้และเข้ามาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุมรพีพรรณ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีนักศึกษาจำนวน 90 คนเข้าร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 65
    ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีและคณะ ได้บริจาคหนังสือเกาหลีให้กับคณะศิลปศาสตร์ และร่วมกิจกรรมทำคิมบับอูยองอู จากนั้นได้เข้าพบ รศ. ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา (IPS) ม.อ. 
ทั้งนี้ ในวันที่ 14 กันยายน 2565 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีและคณะ จะเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเข้าพบรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ภาษาเกาหลี พร้อมเยี่ยมชมห้องศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี และพบตัวแทนนักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลีแต่ละชั้น รวมทั้งบริจาคหนังสือเกาหลีและชุดเทควันโดให้คณะฯ อีกด้วย