ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ NUS สิงคโปร์ จัดประชุมนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจศึกษาต่อ ป.โท-เอก เข้าร่วม
    วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (PSU CoC) ร่วมกับ School of Computing มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS SoC) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (Second International Research Workshop in Computer Science and Information Systems) ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2565 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สิงคโปร์ หรือประเทศอื่นๆ เข้าร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

    การประชุมเชิงปฏิบัติการในปีนี้ จะมีการนำเสนอผลงานวิจัย และการเสวนาแนวโน้มอนาคตในด้านปัญญาประดิษฐ์ ความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ และการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายมหาวิทยาลัย

    นักศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ขอให้ส่งประวัติการศึกษาการทำงาน และวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม ไปยังผู้จัดงานซึ่งจะมีการแจ้งการตอบรับกลับภายในปลายเดือนกันยายน 2565 โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะไม่ต้องเสียค่าใช้และมีที่พักบริการให้ และจะได้มีโอกาสรับฟังและได้แลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยได้อย่างเต็มที่ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการจะได้รับประกาศนียบัตร จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าได้ที่ sumsch@comp.nus.edu.sg