ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเปิดประมูลขายทอดตลาดวัสดุรีไซเคิลในระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2565
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศเปิดประมูลขายทอดตลาดวัสดุรีไซเคิลในระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประมูลขายทอดตลาดวัสดุรีไซเคิล.pdf