ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “FameLab Thailand 2022”
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโครงการแข่งขัน “FameLab Thailand 2022” เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างศักยภาพของผู้ที่มีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

โจทย์/คำอธิบายการแข่งขัน :

CAN YOU EXPLAIN SCIENCE IN THREE MINUTES? “เล่าเรื่องวิทย์ใน 3 นาที”

    นำเสนองานวิจัยหรือเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายในเวลา 3 นาที เกี่ยวกับงานวิจัยที่กำลังดำเนินการหรืองานวิจัยที่สนใจมาถ่ายทอดแก่ประชาชนทั่วไป ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจง่ายและน่าสนใจ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสร้างทัศนะคติเชิงบวกต่อวิทยาศาสตร์

กติกาการรับสมัคร :

  • นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือสนใจงานวิจัยด้าน STEM
  • มีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์
  • จัดทำคลิปวีดีโอเล่าเรื่องราวงานวิจัยที่กำลังดำเนินการหรืองานวิจัยที่สนใจเพียง 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 3 นาที และไม่ต่ำกว่า 2 นาที 30 วินาที
  • สามารถใช้อุปกรณ์เสริม (props) ในการช่วยนำเสนอได้
  • คลิปวิดีโอต้องเป็นการบันทึกอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการตัดต่อ, ใส่เสียง, ภาพประกอบ หรือ visual effect ต่างๆ เพิ่มเติม
  • ลงทะเบียนตามลิงก์รับสมัครพร้อมอัปโหลดผลงานคลิปวีดิโอ ผ่านทางเว็บไซต์ อพวช.