ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ อันดับ 6 มหาวิทยาลัยไทย อันดับ 183 ของเอเชีย และอันดับที่ 875 ของโลก โดย Webometrics Ranking July 2022
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 6 มหาวิทยาลัยไทย อันดับ 183 ของเอเชีย และอันดับที่ 875 ของโลก จัดอันดับโดย Webometrics Ranking เมื่อเดือน กรกฎาคม 2565 

    การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน มีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือ เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info

ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” 

ผลการจัดอันดับจากตัวชี้วัด 3 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย
  1. ด้าน VISIBILITY (impact) คือจำนวนการเชื่อมโยงจากลิงค์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย จำนวน 50% 
  2. ด้าน OPENNESS คือ จำนวนการ citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar จำนวน 10%
  3. ด้าน EXCELLENCE คือ จำนวน papers และการ cited papers ที่อยู่ในฐานข้อมูล scimago จำนวน 40%
ที่มา http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand