ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ เสวนาและจัดนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0 พร้อมแสดงสินค้า ณ จ.ชลบุรี
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล พร้อมเสวนา “เครือข่ายการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ ธุรกิจ 4.0” เมื่อวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา จังหวัดชลบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ลดขั้นตอนและภาระของผู้ปฏิบัติงาน ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”     โดยได้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล พร้อมทั้งเสวนา “เครือข่ายการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ ธุรกิจ 4.0” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม อาจารย์พีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    การจัดงานในครั้งนี้เริ่มต้นจาก สำนักทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ “พันธกิจ ม.อ. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบโจทย์การใช้งาน และพัฒนาทักษะในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพการผลิต การค้า การให้บริการ และสร้างโอกาสในการหลุดพ้นวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19     ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ทั้งกิจการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม ใช้งานระบบแพลตฟอร์ม ของศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ผศ. ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาขึ้น    รวมทั้งกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายหน่วยงานได้ใช้งานระบบจัดการค่าน้ำประปา ของศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับเปลี่ยนการทำงาน ลดขั้นตอนและภาระของผู้ปฏิบัติงาน ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”