ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงาน ITA ปี 65 ที่ 87.20 คะแนน อยู่ในระดับ A
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ประจำปี 2565 ที่ 87.20 คะแนน (ระดับ A) ลดลงจากปี 2564 จำนวน 2.25 คะแนน โดยได้ 100 คะแนน ด้าน การป้องกันการทุจริต

    เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดงานแถลงข่าว และประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2565 ถ่ายทอดสดทาง YouTube และ Facebook ช่อง ITAS NACC โดยมีหน่วยงานภาครัฐจำนวน 8,303 หน่วยงาน ได้รับการประเมินมีค่าเฉลี่ย 87.57 คะแนน โดยประเมินจากการตอบแบบประเมินของผู้มีส่วนได้เสียภายใน จากการตอบแบบประเมินของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และจากการตรวจระดับแบบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

    ทั้งนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวน 471,719 คน และผู้รับบริการภาครัฐจำนวน 828,413 คน รวมผู้ประเมิน 1,300,132 คน 

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ 87.20 คะแนน (ระดับ A) เป็นลำดับที่ 59 จากจำนวน สถาบันอุดมศึกษา 86สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนด้าน การป้องกันการทุจริต

สำหรับคะแนนผลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในด้านต่างๆ ดังนี้
  • การป้องกันการทุจริต 100.00 คะแนน
  • การเปิดเผยข้อมูล 87.79 คะแนน
  • ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.08 คะแนน 
  • คุณภาพการดำเนินงาน 83.71 คะแนน
  • การปฏิบัติหน้าที่ 87.98 คะแนน 
  • การปรับปรุงการทำงาน 85.71 คะแนน
  • การใช้อำนาจ 82.5  คะแนน
  • การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 75.88 คะแนน
  • การใช้ งบประมาณ 76.01 คะแนน
  • การแก้ปัญหาการทุจริต 75.90 คะแนน
คะแนนภาพรวมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 87.20 คะแนน ระดับผลการประเมิน A
 


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลำดับที่ 59 จากจำนวน สถาบันอุดมศึกษา 86 สถาบัน