ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังโควิด กระตุ้นรายได้ผู้ประกอบการ หนุนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฝั่งอันดามันและอ่าวไทย
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เครือโรงแรม La Vela เขาหลัก จังหวัดพังงา และสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่ยังคงมีอาการผิดปกติยาวนานหลังจากหายจากเชื้อโควิดแล้ว หรือ Post Covid Syndrome แบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทการท่องเที่ยวและกีฬาในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ” นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ และ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน ณ โรงแรม La Flora เขาหลัก จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 65    โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ร่วมพัฒนาขึ้นโดยคณะการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ และภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำมาใช้รักษาดูแลกลุ่มผู้ป่วยผู้ที่ยังคงมีอาการผิดปกติยาวนานหลังจากหายจากเชื้อโควิดแล้ว โดยเน้นการดูแลแบบองค์รวมผสมผสานองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนตะวันตก เช่น การนวดกดจุดกระตุ้นการหายใจ การสุมยา การฝึกหายใจ สมาธิบำบัด กิจกรรมบำบัด และอาหารบำบัด เป็นต้น ซึ่งจากการที่ได้ทดลองนำโปรแกรมดังกล่าว ไปใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยอาสาสมัครจริง ณ สถานประกอบการในเครือโรงแรม La Vela เขาหลัก จังหวัดพังงา ผลปรากฏว่าสามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยกลุ่ม Post COVID syndrome ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Post COVID Syndrome จำนวน 3 หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการ บุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง หวังยกระดับการบริการในสถานประกอบการสู่การเป็น medical wellness and tourism และกระตุ้นให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายใหม่ๆ ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก    นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กล่าวว่า งานครั้งนี้เป็นการพลิกโฉมมิติใหม่ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ด้วยการชูจุดขายความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำของโลก โดยผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพใหม่ที่กำลังถูกจับตามองจากทั่วโลกในขณะนี้ โปรแกรมการฟื้นฟูดังกล่าว ถือเป็นการดำเนินงานที่สอดรับกับแนวคิดการพัฒนาตามนโยบาย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)” ของรัฐบาล เนื่องจากเป็นการผลิตสินค้าและบริการใหม่ โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ให้กับทุกห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ประชาชน ชุมชน จนถึงผู้ประกอบการต่างๆ ให้มีรายได้สูงขึ้น สู่การ “ฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยว”    ด้าน ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่หลากหลาย พร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการทางด้านสุขภาพอันดับต้นๆ ของประเทศ สำหรับโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวมนี้ มีการทดลองใช้เมื่อเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 พบว่า สามารถช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานประกอบการ สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่มีอาการ Post Covid Syndrome จากทั่วโลก โดยคาดหวังว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และมีส่วนช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของประเทศไทยในอนาคตได้    ทั้งนี้ ในงานแถลงข่าวดังกล่าว ยังมีการเสวนาหัวข้อ “Wellness integration : ฟื้นกาย ฟูใจ ไปกับ Holistic Post Covid care” โดยนายสมพงศ์ ดาวพิเศษ นายกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย ร่วมกับ คณาจารย์จากคณะการแพทย์แผนไทย และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การออกบูธนิทรรศนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาทิ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์, สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันฮาลาล และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ เช่น สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย, คลินิคลาฟอร่า เขาหลัก, เขาหลัก Wellness และบูธอาหารสุขภาพจากโรงแรม La Vela เขาหลัก อีกด้วย