ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศิษย์เก่า ม.อ. ใช้โอกาสครบ 55 ปีการสถาปนา ฟื้นกิจกรรมเพื่อสังคมหลังต้องชะงักช่วงโควิด
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวถึงกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ที่ได้มีอายุย่างเข้า 55 ปีในปี 2565 และมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในทุกระดับการศึกษารวมกว่า 2 แสนคนกระจายอยู่ในหลายจังหวัดและหลายสาขาอาชีพ  ซึ่งที่ผ่านมาศิษย์เก่าเหล่านี้ได้มีการรวมตัวกัน พบปะสังสรรค์ และมีการจัดตั้งเป็นสมาคมและชมรมเพื่อเสริมพลังในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 ปีของสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 แม้จะไม่มีกิจกรรมการรวมตัวพบปะกันเป็นจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อน แต่ยังคงมีการพบปะกันในรูปแบบผ่านสื่อออนไลน์ และจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลบ้าง เช่น สมาคมศิษย์เก่าได้มีการจัดกิจกรรมจัดหาแทปเล็ตให้กับนักเรียนในจังหวัดภาคใต้ที่ด้อยโอกาสจำนวน 300 เครื่อง และกิจกรรมบริจาคโลหิต 5.5 ล้านซีซี เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564     และตั้งแต่ต้นปี 2565 ก็เริ่มได้เห็นการรวมตัวของศิษย์เก่าในการจัดกิจกรรมมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เช่น การจัดแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล 55 ปี ม.อ. ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565  การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนไถ่ถอนภาระหนี้ “วัดสามัคคีแห่งอริโซน่า” ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีพระอาจารย์ผาสุข  ฐานะวุฑโฒ หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าอาวาส ที่วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565  การจัดงาน วจก.ม.อ. Half Marathon 8 “วิ่ง..เพื่อน้อง” Run On Site & Virtual Run เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 และการจัดงาน “คืนสู่เหย้า วิศวะดงยางคืนถิ่น” ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี    แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้ความสำคัญกับด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยมีการทำงานการเสริมกันระหว่างกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กับสมาคมศิษย์เก่าฯ เช่น การให้ทุนการศึกษาและการช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่นักศึกษาในช่วงสถานการณ์โรคระบาด หรือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของนักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนในภาคใต้ และหากมีการรับบริจาคก็จะได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าในการหนุนช่วยจำนวนมาก  รวมทั้งการช่วยสร้างโอกาสให้นักศึกษาปัจจุบันในการฝึกฝนสร้างประสบการณ์การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการณ์ที่มีศิษย์เก่าเป็นเจ้าของ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาและผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า ในโอกาสครบ 55 ปีของมหาวิทยาลัย ถือเป็นก้าวย่างสำคัญ เพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม จึงต้องมีกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเห็นถึงผลงาน และนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ทั้งเพื่อโลกยุคปัจจุบันและเพื่อชีวิตในอนาคต และเป็นโอกาสสำคัญสำหรับกิจกรรมการพบปะของศิษย์เก่า ซึ่งนอกจากการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าในภาคใต้แล้ว ยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าในต่างภูมิภาค โดยในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนายกสมาคมศิษย์เก่า ได้ใช้โอกาสการไปประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจการนักศึกษา ระหว่าง 3 มหาวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อพบปะกับศิษย์เก่าในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยที่ผ่านมาเคยมีการพบกันในลักษณะดังกล่าวแล้วหลายครั้ง ซึ่งได้รับการตอบรับจากศิษย์เก่าในพื้นที่ที่จบการศึกษาจากหลายคณะหลายวิทยาเขตเป็นอย่างดี ซึ่งทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์