ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักงาน ก.ล.ต. มอบ 1 ล้านบาท สมทบกองทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) นำโดย คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร และนักศึกษา ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 65สำหรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์เป็นทุนการศึกษาในลักษณะทุนให้เปล่าเพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลที่ครอบครัวขาดกำลังทรัพย์ ที่จะสนับสนุนให้เรียนถึงระดับอุดมศึกษาให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อ เพิ่มศักยภาพให้นักเรียนในระดับมัธยมตอนปลายได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคณะต่างๆ ตามความสามารถ