ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
    องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 65    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ความว่า การที่นักศึกษาจะเจริญก้าวหน้าไปได้นั้น จำเป็นต้องมีเพื่อน ครูบาอาจารย์ และกัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือ ขอให้นักศึกษาทุกคนจดจำและนึกถึงคุณงามความดีของบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นการไหว้ครูเป็นการฝึกตน ฝึกใจ ให้นักศึกษาในสถาบันการศึกษา ที่มุ่งสร้างคนดีให้แก่สังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มั่นใจในการสร้างคนดีมีความสามารถออกไปสู่สังคม ดั่งปณิธาน “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” การที่นักศึกษามาร่วมไหว้ครูนั้นคือการนึกถึงคนอื่น นึกถึงบุคคลที่มีพระคุณ ที่ทำให้นักศึกษาได้ปฏิบัติคุณงามความดีในชีวิต    “เชื่อว่าลูกสงขลานครินทร์ทุกคนเป็นคนดี มีความกตัญญูรู้คุณ การแสดงออกในพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ ถือเป็นการมุ่งมั่นในการจะทำความดี เพื่อสร้างสังคมที่ดี ให้ผู้คนในอนาคตต่อไป”

ภายในงานมีการกล่าวสวดมนต์ และคำบูชาครู การกล่าวคำปฏิญาณตนจากนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และยังมีการมอบรางวัลประกวดพาน เรียงความ วาดภาพ บทกลอน และการประกวดการแต่งกลอนอ่านบทกลอนภาษาไทยอีกด้วย