ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญอบรมฟรี! โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปี 2565
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดย่อม ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิศวกรข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ-เอกชน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปี 2565 

    อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ประกอบการ (Cyber Security & PDPA for Business and Industry)” วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 107 อาคารสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนสมัครอบรมได้ที่เว็บไซต์ https://training.cc.psu.ac.th 

    สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ติดต่อผู้ประสานงาน คุณศราวดี แสงสมบุญ โทรศัพท์ 0 7428 2106 อีเมล sravadee.t@psu.ac.th