ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ อันดับ 5 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings 2021
    ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกประจำปี 2564 ของ SCImago Institutions Rankings 2021 สงขลานครินทร์จัดอยู่ในอันดับ 5 มหาวิทยาลัยของไทย อันดับที่ 518 ของโลก (กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา) โดยจัดอันดับจากตัวชี้วัดด้านงานวิจัย ด้านนวัตกรรม และด้านสังคม 

    SCImago Institutions Rankings (SIR) จัดอันดับโดยจำแนกประเภทของสถาบันการศึกษาและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วยกลุ่มตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน 3 ด้าน

    1. ด้านงานวิจัย (Research) 50% ประกอบด้วย จำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดยอ้างอิงผลข้อมูลจาก Scopus

    2. ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% เป็นด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database)

    3. ด้านสังคม (Societal) 20% พิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่างๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media

    ในปี 2564 มีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน 27 สถาบัน ที่ได้รับการจัดอันดับจาก SIR จากจำนวนสถาบันการศึกษาในประเทศไทยซึ่งมีมากกว่า 200 สถาบัน

    การได้รับการจัดอันดับถือได้ว่าเป็นการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือสูง ในแวดวงวิชาการ โดยเฉพาะสถาบัน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างตระหนักถึงความสำคัญของการจัดอันดับในแต่ละครั้ง เพราะจะบ่งบอกถึงความก้าวหน้า และการพัฒนาในกระบวนการวิจัย องค์ความรู้ด้านต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยในประเทศไทยหรือนักวิจัยในต่างประเทศที่สนใจศึกษา

    ดูรายละเอียดการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings 2021 ได้ที่ https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=THA หรือเว็บไซต์ SCImago Institutions Rankings (SIR) ที่ https://www.scimagoir.com/