ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียน + 3 เข้าร่วมแข่งขันแสดงวิสัยทัศน์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Universiti Utara ประเทศมาเลเซีย และ Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน +3 เข้าร่วมโครงการ “ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022” ซึ่งประกอบด้วยการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ และการตอบคำถามอาเซียน เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2565   วัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ 1) ส่งเสริมและเสริมสร้างสมรรถนะ ภาวะผู้นำ ผ่านการสื่อสารโดยการกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ต่อสาธารณชน 2) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบริบทอาเซียนและโลก 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายมหาวิทยาลัยและเยาวชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน +3ประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประเทศสมาชิกได้ให้ความสำคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) โดยได้ให้คำมั่นอย่างเป็นทางการและมุ่งที่จะให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคภายในปี 2573 โครงการ The ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022 ภายใต้หัวข้อ “Youth Engagement Towards SDGs in the ASEAN Community” จะเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน     ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียน + 3 เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์จะได้รับรางวัล ดร.ถนัด คอมันตร์ ผู้ชนะเลิศตอบคำถามอาเซียนจะได้รับรางวัล ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และผู้ชนะเลิศการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ จะได้รับรางวัล PSU President Award พร้อมเงินรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่: https://asean.psu.ac.th/aiyc2022/