ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล เชิญอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ขอเชิญ ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ และผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
โดยจัดการอบรม 3 หลักสูตร  ได้แก่

  1. หลักสูตร กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ : PDPA for Government Officer รุ่นที่ 1/65 อบรมวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. อบรมแบบ Online อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,200 บาท
  2. หลักสูตร หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริหารภาครัฐ : The Principle of PDPA for Government Executive รุ่นที่ 1/65 อบรมวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. อบรมแบบ Online อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,600 บาท
  3. หลักสูตร การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล : Strategic Program Management for Digital Organization รุ่นที่ 1/65 อบรมวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. อบรมแบบ Online อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,900 บาท

สามารถสมัครอบรม/ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม ได้ที่เว็บไซต์ https://training.cc.psu.ac.th 

    สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ติดต่อผู้ประสานงาน คุณศราวดี แสงสมบุญ โทรศัพท์ 0 7428 2106 อีเมล sravadee.t@psu.ac.th เว็บไซต์ https://diis.psu.ac.th  หรือ https://www.facebook.com/PSUDIIS