ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงาน Eat Pray Love @ Hatyai กิน เที่ยว ไหว้ วิถีมงคลของคนหาดใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “Eat Pray Love @Hatyai กิน เที่ยว ไหว้ วิถีมงคลของคนหาดใหญ่” ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกชิโนยูโรเปียน ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของหาดใหญ่สู่สาธารณชน และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีในพื้นที่ กิจกรรมในงานเป็นการจัดแสดงแสงสีอาคารเก่าแก่โบราณ การออกร้านอาหาร สินค้า และผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวข้องกับหาดใหญ่ พร้อมชมการสาธิตการทำอาหารมงคล การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปะบนท้องถนน โดยเป็นการแสดงศักยภาพจากตัวแทนชุมชน ศิลปิน สมาคม และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา    ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะผู้จัดงาน เปิดเผยว่า เมืองหาดใหญ่ได้รับการยกย่องว่าเป็น "เมืองหลวงแห่งภาคใต้" และมีความมั่งคั่งมาตั้งแต่อดีต แต่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เมืองหาดใหญ่กลับกลายเป็นเมืองที่เงียบเหงา ส่งผลให้เกิดการปิดตัวของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบริการ และร้านค้าต่างๆ จำนวนมาก จนเกิดวลีเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่า “หาดใหญ่ เมืองที่กำลังตาย ?” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เป็นชุมชนทางปัญญา และเป็นที่พึ่งพิงของประชาคมภาคใต้ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่ ไปพร้อมๆ กับการสร้างความตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยใช้งานวิจัยเป็นแกนขับเคลื่อน ทั้งนี้ กิจกรรมทั้งหมดในวันงานมุ่งให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชาวหาดใหญ่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติสัมผัสกับ “ประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้จัก และตกหลุมรักเมืองหาดใหญ่อีกครั้ง”    กิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งหมด เป็นผลผลิตจากโครงการวิจัย "นครหาดใหญ่บนฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ชุมชน” ภายใต้งบประมาณและการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ, ดร.สิริวิท อิสโร, อ.ดวงธิดา พัฒโน, อ.ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์, ผศ. ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์, ดร.รุชดี บิลหมัด, ดร.วิทวัส เหมทานนท์, อ.ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ และนายกฤดิ วรรณไชย ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมบูรณาการศาสตร์ และสร้างความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ใจกลางนครหาดใหญ่ ประกอบด้วย 1. ชุมชนกิมหยงสันติสุข 2. ชุมชนพระเสน่หามนตรี 3. ชุมชนแสงศรี และ 4. ชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง โดยงานวิจัยค้นพบว่า หาดใหญ่ยังมีทุนทางวัฒนธรรมที่ถือเป็นขุมทอง และสามารถเปลี่ยนเมืองหาดใหญ่ให้เป็น “เมืองมงคล” ได้ 4 ประการ ประกอบด้วย 1. อาหารมงคล (Auspicious Food) 2. มงคลแห่งศรัทธา (Auspicious Faith) 3. เทศกาลมงคล (Auspicious Festival) และ 4. วิถีชีวิตมงคล (Auspicious Lifestyle) ซึ่งผู้มาร่วมงานจะได้มาร่วมสัมผัสและเข้าใจกับวิถีมงคลของชาวหาดใหญ่ผ่านกิจกรรมครั้งนี้อย่างใกล้ชิด    กิจกรรมในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. เริ่มด้วยกิจกรรมการชงชา และรับฟังดนตรีจีน หลังจากนั้นเป็นพิธีเปิด โดย ฯพณฯ พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มาร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนหาดใหญ่ จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมของหาดใหญ่ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมงานจะดื่มด่ำกับการแสดง Lighting ภายใต้ธีม Eat Pray Love บริเวณตึกชิโนยูโรเปียน การแสดง นิทรรศการ พหุวัฒนธรรม การออกร้าน สาธิต การทำอาหารมงคล และสินค้ามงคล จากหน่วยงานในพื้นที่ภายใต้แนวคิด Eat Pray Love @ Hatyai      กิจกรรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 25-26 มิถุนายน 2565 เปิดให้ชมนิทรรศการ พหุวัฒนธรรม รวมทั้งแสดงภาพวาด ภาพถ่าย โดยสมาคมศิลปินและช่างถ่ายภาพ การแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากทุนวัฒนธรรม ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป และช่วงเย็นถึงค่ำจะมีกิจกรรมไฮไลท์ เป็นชุดการแสดงพหุวัฒนธรรม จากเยาวชน การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าปาเต๊ะ และชุดพหุวัฒนธรรม รวมถึงการออกร้านอาหาร สินค้า ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรม ชมการสาธิตการทำอาหารมงคล และสินค้ามงคล จากตัวแทนชุมชน สมาคม และหน่วยงานในพื้นที่ 

    ขอเชิญชวนผู้สนใจสายกิน สายช็อป สายแชะ และสายอาร์ตทุกท่านลองเปิดใจแวะมาสัมผัสกับ “วิถีชีวิตอันเป็นมงคลของคนหาดใหญ่” มาร่วมถ่ายภาพมุมสวย และร่วมกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมบนท้องถนน เพื่อแสดงพลังให้โลกรู้ว่า “หาดใหญ่ (ยัง) มีชีวิต” โดยแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะ ชุดจีน หรือชุดพื้นเมืองของภาคใต้ (มีจำหน่ายในงาน) ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรูปแบบกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ผ่านทาง Facebook:  Eat Pray Love หาดใหญ่ 

  กำหนดการ eat_play_love.pdf