ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่องค์กร 4.0 ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล
    ม.อ. ติดอาวุธทางปัญญา เดินหน้าพัฒนากำลังคนทุกสาขาอาชีพ มุ่งสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ผ่าน "โครงการ พันธกิจ ม.อ. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0"เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิด "โครงการพันธกิจ ม.อ. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0" โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู), รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม, คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคณะ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ครู ผู้ดูแลเด็กจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เน้นการพัฒนากำลังคนทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด โดย "โครงการ พันธกิจ ม.อ. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0" ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการมีเป้าหมายหลัก คือ ส่งเสริมการนำนวัตกรรม 4.0 เพื่อตอบโจทย์การทำงาน ทั้งในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  วิสาหกิจเริ่มต้น(Startup) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     โดยกิจกรรมในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ครู ผู้ดูแลเด็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 107 แห่ง ที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ จะได้มีโอกาสเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ได้รับมุมมองใหม่ต่อการนำนวัตกรรมมาใช้ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย "ประเทศไทย 4.0"    ด้าน รศ. ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ดำเนินโครงการ "พันธกิจ ม.อ. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบโจทย์การใช้งานในอุตสาหกรรม สนับสนุน และยกระดับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนา พร้อมขยายเครือข่าย และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในพื้นที่ภาคใต้ และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0    สำหรับการจัดประชุมในวันนี้ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ก้าวสู่ท้องถิ่น 4.0 ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 170 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 107 หน่วยงาน