ข่าวชาวสงขลานครินทร์

55 ปี วิศวฯ ม.อ. เดินหน้าสู่ Smart Engineer ก้าวไปข้างหน้า “Moving Forward PSU Engineer”
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี ภายใต้คำขวัญ ก้าวไปข้างหน้า “Moving Forward PSU Engineer” ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมด้านวิชาการ รวมทั้งระดมทุนเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างตึก 55 ปี เพื่อมุ่งประโยชน์เป็นสถาบันการศึกษาของภาคใต้และแข่งขันได้ในระดับสากล     รศ. ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า คณะฯ ได้ดำเนินการตามภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาซึ่งตลอดระยะเวลา 55 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นองค์กรที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว โดยวางเป้าหมายที่จะสร้างวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากลเพื่อพัฒนาภาคใต้และประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นให้วิศวกรมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยุคใหม่ เช่น การสื่อสารแห่งทศวรรษหน้า (Next-Gen Communications) ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) และมุ่งเป้าให้วิศวกรของเราเป็น Smart Engineer ปัจจุบันคณะฯ มีศิษย์เก่ามากกว่า 26,000 คน โดยใน 55 ปี ที่มาถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมหลายด้าน ทั้งกิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ และการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของภาคใต้และประเทศชาติ อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นให้ความรู้และทักษะระดับสากล บูรณาการและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาภาคใต้ให้เข้มแข็ง และเชื่อมโยงสู่ความเป็นสากล ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และเนื่องในโอกาสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 คณะฯ มีนโยบายในการก่อสร้างอาคาร 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมนวัตกรรม ใช้สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน การถ่ายทอดผลงานระหว่างคณะฯและภาคเอกชนในงานวิจัยที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบรางและรถไฟความเร็วสูง ระบบอัตโนมัติ ตลอดถึงด้านไอที อันจะเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ    นายธรณินทร์ พิชญางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 13 กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะฯ และสมาคมฯ ก็ได้ร่วมผนึกกำลังจัดกิจกรรมสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 จึงเป็นการส่งผลไปถึงงานด้านวิชาการ การพัฒนาวิศวกร ม.อ. การช่วยเหลือกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง จึงเป็นภาพความร่วมมือที่เข้มแข็งเสมอมา จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมดีๆ ที่จะเกิดขึ้น ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2565 โดยจะมีงานคืนสู่เหย้า “ดงยางคืนถิ่น” ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. จึงอยากเชิญชวนทุกท่านส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ รวมถึงในโอกาสนี้ได้จัดระดมทุนในการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรที่กรุงเทพฯ อาทิ วิ่งการกุศล การจัดแข่งกอล์ฟ และในคราวเดียวกันนี้ ได้รับความร่วมมือจัดกิจกรรม โครงการจับคู่ธุรกิจ หรือ PSU BizMatch Program ขึ้นด้วยโดยในรายละเอียดจะมีศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 23 เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินกิจกรรม    นายสุเทพ คงเทศ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 23 และประธานคณะทำงานโครงการจับคู่ธุรกิจ หรือ PSU BizMatch Program กล่าวว่า โครงการจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันอันแน่นแฟ้น การส่งต่อเรื่องราว ความคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันดีระหว่างพี่น้อง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางด้านทรัพยากรมนุษย์และความก้าวหน้าของสถาบันฯ อีกทั้งจะเป็นการสร้างโมเดลกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาคมฯ สร้างโอกาสและการต่อยอดทางธุรกิจต่อไป เป็นกิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นสำหรับโอกาสการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระพิเศษครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีนี้    โดยเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้ จะสามารถจับคู่ธุรกิจได้มากกว่า 300 คู่ธุรกิจ เป็นการนัดหมายจับคู่ล่วงหน้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และมีการพบปะกันในวันจัดงาน ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม  2565 มีการเชิญผู้ซื้อ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าในระดับผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง และยังมีกิจกรรมอื่นในวันงาน อาทิ Business Luncheon และการพูดคุยเสวนาบนเวที “PSU Engineer Talk” ในหัวข้อ “การปรับตัวในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและสังคมไร้คาร์บอน”