ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. มอบรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ภาคใต้
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทย ดร.รอยล จิตรดอน ผู้สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำและน้อมนำพระราชดำริสู่การแก้ปัญหาน้ำในภาคใต้ และมูลนิธิเด็กภูเก็จ องค์กรการกุศลเพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้นของเยาวชนที่ประสบปัญหาเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย เข้ารับราชการครั้งแรกในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัจจุบันเป็นนักธุรกิจเจ้าของบริษัทปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตที่นอนและหมอนยางพารา ภายใต้ ตรา “PATEX” เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก โดยทำการวิจัยต่อเนื่องและได้ยื่นจดสิทธิบัตรผลงานการใช้งานยางพาราในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติเพื่อวงการแพทย์ ทั้งในและต่างประเทศ รวม 20 ฉบับ และได้รับการรับรองการจดสิทธิบัตรแล้ว จํานวน 6 ฉบับ รวมทั้งนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ และพยาบาลดร.รอยล จิตรดอน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้เริ่มพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งประเทศไทย ในพระราชดําริฯ โดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรนํ้าลุ่มนํ้าเจ้าพระยาทั้งหมด เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน เกิดเป็นกลไกในการบริหารจัดการนํ้า ต่อมารัฐบาลได้เห็นความสําคัญของระบบสารสนเทศที่พร้อมเพื่อการตัดสินใจในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเกิดเป็น “คลังข้อมูลนํ้าแห่งชาติ” เพื่อเป็นระบบกลางในการจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรนํ้าของประเทศ และได้นําเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่มาใช้วางแผนการจัดการนํ้า เพื่อจัดการนํ้าจากทะเลหลวง เพื่อแก้ปัญหานํ้าท่วมใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ จ.พัทลุงมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหาผลกําไร เริ่มดําเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และจดทะเบียนเป็นสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2541 ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มีสํานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านกะทู้ธานี ตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการ เช่น ช่วยเหลือบุตรของนักโทษในเรือนจํา ให้ความสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่ประสบปัญหาต่างๆ รวมถึงการบําบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กที่ประสบปัญหา โดยมีทีมสหวิชาชีพทําหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเด็ก โครงการนมผงสําหรับเด็กเพื่อช่วยเหลือเด็กกรณีมารดาไม่สามารถให้นมบุตร เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น มารดาต้องขังในเรือนจํา เจ็บป่วย ครอบครัวแตกแยกและเด็กไม่ได้อยู่กับมารดา หรือเด็กถูกทอดทิ้ง เป็นต้น ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ป่วยหรือป่วยติดเตียง โดยได้รับรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่นระดับประเทศ (NGO Awards) ในปี พ.ศ. 2556