ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ อันดับโลก 6 สาขา และอันดับ 1 ของประเทศไทย โดย QS Subject Rankings 2022
    เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 QS Subject Rankings 2022 ประกาศผลการจัดอันดับ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับโลก 6 สาขา และสาขา Hospitality & Leisure Management เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับในสาขานี้

QS Subject Rankings 2022 ประกาศผลการจัดอันดับ ประกอบด้วย
  1. สาขา Hospitality & Leisure Management เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และ อันดับ 101-150 ของโลก โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับในสาขานี้
  2. สาขา Agriculture & Forestry อันดับ 2 ร่วม ของประเทศไทย อันดับ 151-200 ของโลก
  3. สาขา Chemical Engineering อันดับ 4 ของประเทศไทย อันดับ 401-410 ของโลก
  4. สาขา Medicine อันดับ 5 ของประเทศไทย อันดับ 451-500 ของโลก
  5. สาขา Chemistry อันดับ 5 ร่วม ของประเทศไทย อันดับ 551-600 ของโลก
  6. สาขา Biological Sciences อันดับ 6 ของประเทศไทย อันดับ 551-600 ของโลก


QS Subject Rankings 2022 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก แยกตามสาขา โดยมีตัวชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่
  1. Academic reputation (ชื่อเสียงด้านวิชาการ)
  2. Employer reputation (ชื่อเสียงในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต)
  3. Citations (การอ้างอิงงานวิจัย)
  4. H-index (ค่า H-index)