ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ มูลนิธิชุมชนสงขลา และสมาคมอาสาสร้างสุข ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จับมือยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนริมทางรถไฟ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา นายนิพนธ์ รัตนาคม นายกสมาคมอาสาสร้างสุข และพลตำรวจโท สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมลงนาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะ ในฐานะรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ พ.จ.อ.อัฐชัย เพ็ชรทองมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นพยาน เพื่อดำเนินโครงการ “การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชนริมทางรถไฟ” เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการรับมือ ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตต่างๆ รวมทั้งผลกระทบจากโควิด-19 โรคระบาด อุทกภัย ไฟไหม้ ในพื้นที่จำนวน 6 ชุมชนริมทางรถไฟ ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางและพัฒนาผู้นำด้านจิตอาสา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ชุมชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้นให้กับครอบครัว      โดย ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำหน้าที่ประสานงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันด้านจิตอาสา รวมทั้งจัดอบรมอาสาสมัครทั้งอาสาสมัครชุมชนและอาสาสมัครนักศึกษาและบุคลากร    มูลนิธิชุมชนสงขลาจะใช้ระบบข้อมูลเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางทางสังคม ร่วมสนับสนุนการทำแผนชุมชน และพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน

    สมาคมอาสาสร้างสุข ทำหน้าที่ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุ ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งต่อความช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิ์การช่วยเหลือขั้นพื้นฐานด้านต่างๆ