ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะพยาบาล ม.อ. จัดนิทรรศการผ้าทอไทยเอกลักษณ์ภาคใต้ โอกาสมหามงคล 90 พรรษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ “ต้นไม้แห่งความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” และเปิดนิทรรศการผ้าทอไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดย รองศาสตรจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา และอาจารย์ปัญญา พูลศิลป์ วิศวกรนักสะสมผ้าโบราณ ร่วมเป็นเกียรติ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โอกาสนี้จัดการบรรยายเรื่องผ้าทอไทย โดย “อาจารย์ปัญญา พูลศิลป์” แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์     รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายแผน การเงินและประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดโครงการ “ปลูกต้นไม้แห่งความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”  โดยกิจกรรมสำคัญในโครงการ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่

  1. การรวมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย จำนวน 90 วัน แสดงให้เห็นว่าผ้าทอไทย สามารถสวมใส่ไปทำงาน หรือท่องเที่ยวได้อย่างทันสมัย 
  2. การจัดนิทรรศการผ้าทอไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ เช่น ผ้ายกนครศรีธรรมราช ผ้านาหมื่นศรี ผ้าพุมเรียง โดยการรวบรวมผ้าทอจำนวน 9 ลาย
  3. การร่วมปลูกต้นไม้มงคล จำนวน 9 สายพันธุ์ บริเวณรอบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  4. การร่วมสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพของประชาชน อย่างน้อย 900 คน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง