ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Plymouth สหราชอาณาจักร
    เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding – MOU) กับ University of Plymouth สหราชอาณาจักร เพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ Professor Jerry Roberts, Deputy Vice-Chancellor, Mrs. Louise Winfield, Head of School of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Professor, Dr. Jos Latour, Associate Head for Research, School of Nursing and Midwifery, Faculty of Health     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับ School of Nursing and Midwifery, Faculty of Health, University of Plymouth ในหลายด้าน อาทิ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมสัมมนานานาชาติ (International Virtual Seminar) และ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ (Virtual Visiting Professor) ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) และการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree program) ด้านการป้องกันและการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น