ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ผู้มีจิตศรัทธาพระอาจารย์ผาสุข ร่วมบริจาคสมทบ “วัดสามัคคีแห่งอริโซน่า” กว่า 5 ล้านบาท
    เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 คณะผู้จิตศรัทธาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนกว่า 100 คน ได้เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนไถ่ถอนภาระหนี้ “วัดสามัคคีแห่งอริโซน่า (Wat Samakki of Arizona)” วัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีพระอาจารย์ผาสุข ฐานะวุฑโฒ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ จัดขึ้นที่วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทอดผ้าป่าสามัคคี ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 65 เวลา 17.21 น. เป็นจำนวน 5,139,631.24 บาท     พระอาจารย์ผาสุข ฐานะวุฑโฒ ได้กล่าวปฐกถาธรรมในโอกาสดังกล่าวว่า “วัดสามัคคีแห่งอริโซน่า” จัดสร้างขึ้นโดยแนวคิดที่เพื่อจะเผยแพร่คำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา และตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอย่างมั่นคงในสหรัฐอเมริกาที่ถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลก แม้ในระยะแรกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดในการตั้งศาสนสถานซึ่งต่างจากในประเทศไทย และประชาชนและเจ้าหน้าที่บางส่วนในพื้นที่จะมีความแน่ใจในจุดประสงค์ของการก่อวัดแห่งนี้ แต่ก็ทำความเข้าใจกันได้ในที่สุด โดยความช่วยเหลือของพุทธบริษัททั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมทั้งชาวในสหรัฐอเมริกาที่นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งเงินบริจาคที่ได้รับเพื่อสมทบทุนไถ่ถอนภาระหนี้ในครั้งนี้ ส่วนที่เหลือจากการไถ่ถอนหนี้จะนำไปสมทบเพื่อช่วยเหลือกิจการการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อให้คนในพื้นที่ได้เข้าใจถึงบทบาทของวัดสามัคคีแห่งอริโซนาที่ไม่ได้เน้นการก่อสร้างอาคารสถานที่ แต่เน้นการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและความสงบ เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตามหลักการของพระพุทธศาสนา     “วัดสามัคคีแห่งอริโซน่า” จัดสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เพื่อเป็นศูนย์เผยแพร่พุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมตามคำเรียกร้องของพุทธศาสนิกชนนานาชาติ ที่ประกอบด้วย ไทย อเมริกัน เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย อินเดีย เป็นต้น โดยศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และ พระอาจารย์ผาสุข ฐานะวุฑโฒ