ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานพร้อมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ Zero Tolerance ไม่ทนต่อ การทุจริต
    ศูนย์กฎหมาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรมโครงการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานพร้อมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์  Zero Tolerance ไม่ทนต่อการทุจริต ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมปริชญากร สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี และในรูปแบบออนไลน์ โดยมี รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวนำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานพร้อมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และมีนางสาวนาถนิภา โรจนะ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดภูเก็ต และ ผศ. มงคล มาลยารม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร


     
    อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้ความสำคัญต่อต้านการทุจริต และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผลคะแนนการประเมิน ITA อยู่ในระดับ A ได้คะแนนเฉลี่ย 89.45 คะแนน ซึ่งเป็นพัฒนาการจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้รับบริการที่ให้ความร่วมมือในการประเมินผลรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของทุกวิทยาเขตโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการคัดเลือกและยกย่อง เชิดชูให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ของจังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้มีการรับมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม สามารถขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีความสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ได้อย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ปราบปรามทุจริตของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
     

    รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวมของประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในทุกมิติ รัฐบาลจึงมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับประเทศอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ตั้งแต่การพัฒนากลไก มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเข็มแข็ง กำหนดเครื่องมือ กลไก และเป้าหมายแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี การอบรมในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะได้รับทราบถึงรูปแบบและวิธีการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนากระบวนงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนตามหลักพื้นฐานการเป็นธรรมรัฐ เพื่อพัฒนาก้าวไปสู่การปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นและการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐทั้งในระดับองค์กรและตัวบุคคลให้เป็นกลไกเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน