ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ มอบโล่เกียรติยศแก่นักกิจกรรมตัวอย่าง ประจำปี 2564
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศให้แก่นักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติและเสริมกำลังใจแก่นักศึกษาในการทำกิจกรรม ในโครงการเวทีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการมอบโล่เกียรติยศ ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ดร.พนิดา สุขศรีเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายคมกริช ชนะศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติ    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดโครงการเวทีคุณภาพเพื่อพัฒนานักศึกษา นอกเหนือจากความพร้อมทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และได้คัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่าง และโครงการกิจกรรมเด่น เพื่อยกย่องนักกิจกรรมที่ได้อุทิศตนในการจัดและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ด้วยความเสียสละโดยมีนักกิจกรรมตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 173 คน และโครงการกิจกรรมดีเด่น จำนวน 27 โครงการ

ชมภาพกิจกรรมการมอบรางวัลเพิ่มเติมได้ที่: https://photos.app.goo.gl/YgEGoyoMSpPs4iVJ6


  รายนามนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564.pdf