ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ และ แม่ฟ้าหลวง สานต่อความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ของทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา
    โดยการลงนามในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่อุดมศึกษาชุมชนและสังคมของประเทศ ทั้งด้านการบริหารจัดการการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวางแผนและพัฒนา การงบประมาณ การสร้างรายได้ ด้านประเมินคุณภาพทางวิชาการ และการประเมินคุณภาพสถาบัน และด้านการดำเนินงานพันธกิจเพื่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้สร้างความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง    นอกจากนี้ ยังจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รศ. ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนาม เพื่อร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัย ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ตลอดจนร่วมกันจัดโครงการและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาร่วมกัน