ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น “ชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง” ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 และประกาศเกียรติคุณ ในงาน “ชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง”ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานมอบโล่เกียรติ พร้อมด้วย ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. สมชาย ชูโฉม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬา ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีภายในงานมีกิจกรรมการแนะนำตัวเองของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์งาน “ชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง” จัดขึ้นเพื่อเชิดชูศิษย์เก่าที่ได้ประกอบความดี เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 5 ประเภท ประจำปี 2564 ได้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ รวม 59 ท่าน ดังนี้ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน
1. นางงามนิจ วิจัยธรรม ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
2. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
4. นางณกมล รอดริน ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
5. รศ. พญ.นนทลี เผ่าสวัสดิ์ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
6. นายนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
7. ภก.บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
8. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
9. นางสาวพิชามญชุ์ อุสาหะ ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร
10. ศ. ดร.ภญ.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
11. นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
12. ศ. ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
13. ศ. นพ.วรวิทย์ จิตติถาวร ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
14. นายวรวิทย์  พงษ์จีน ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
15. นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
16. ศ. ดร.วาทินี สุขมาก ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
17. นายวิลาศ บูรณะวัฒนากูล ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
18. นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
19. นางสาวอรชร อุยยามะพันธุ์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
20. รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21. นางเอราวัณย์ อริยฉัตรเวคิน ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยสาลี ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
2. ศ. นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
3. ดร.เทอดศักดิ์ สุวรรณเทพ ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
4. นางสาวนิตยา ปัญจมีดิถี ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
5. ศ. ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
6. ภก.มามุ ตาเหร์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
7. นางสุดา ขำนุรักษ์ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
8. นางสุภาภรณ์ มานีวัน ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
9. ดร.อัมไพวรรณ บุญแก้ววรรณ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
1. ผศ. ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
2. นายผล ขวัญนุ้ย ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
4. นางวัลภา ฐาน์กาญจน์ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
5. นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. นางวิลาวัณย์ ศรีสุวัฒน์ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
7. ภก.ศรัณย์ แสงเจริญ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
8. นายสุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
9. นายอดิศักดิ์ เพ็ญจันทร์ ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
10. นายอมร อุดมสิน ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ
11. นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์