ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ สมาคมกีฬาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงนามจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ ขยายเปิดหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี นำโดย นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส นำโดยนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา นำโดยนายนิรัตน์ เสมอภาพ โดยมี ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี นางสาวกษมา ซื่อสกุลไพศาล ผู้แทนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 ร่วมเป็นพยานการลงนาม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 65


    รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ เป็นความร่วมมือที่ทุกฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นศูนย์กลางต้นแบบของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาท้องถิ่นเพื่อการศึกษาของนักศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีสำหรับประชาทุกๆ ภาคส่วนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ จัดตั้งขึ้นบริเวณลานสีบลู มีพื้นที่รวมประมาณ 676 ตารางเมตร โดยมหาวิทยาลัยจะจัดงบประมาณในการตกแต่งปรับปรุงสถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกายซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยและสมาคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์กีฬาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างน้อย 4 คน และร่วมกันผลักดันให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองกีฬาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาต่อไป

    ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ (Sports Science Center for Thailand’s Deep South : SSC-TDS) ภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้พื้นที่บริเวณลานสีบลู เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับชายแดนภาคใต้ การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านกีฬาและสุขภาในทุกระดับการศึกษาตลอดจน Non-degree programs นำไปสู่การสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเปิดให้บริการกิจกรรมด้านกีฬา และการส่งเสริมการเรียนการสอน โดยมีแผนเปิดหลักสูตรแบบ Degree สาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาเขตปัตตานี และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาในอนาคต และหลักสูตรแบบ Non-degree เช่น หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬา (Coach)  หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬา หลักสูตรกายภาพบำบัดทางการกีฬา ในรูปแบบการอบรมต่างๆ โดยอาศัยเครือข่ายด้านการกีฬา คาดหวังที่จะยกระดับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ชั้นนำระดับประเทศ โดยอาจใช้โมเดลการทำวิจัยขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมก่อนการขยายไปสู่การพัฒนาหลักสูตร


           
    ดร.บดินทร์ แวลาเตะ กล่าวเพิ่มเติมถึงความพร้อมในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ว่า มหาวิทยาลัย มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาภายใต้โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ โดยเป็นหลักสูตรกลางของวิทยาเขตที่บูรณาการศาสตร์ร่วมกับคณะต่างๆ ภายในวิทยาเขตปัตตานีและต่างวิทยาเขต โดยมีการดำเนินงานแบบ PSU SYSTEM ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวคิดออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล และสะสมหน่วยการเรียนรู้ในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบ Degreeในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่รองรับการเปิดหลักสูตร อาทิ พลศึกษา จิตวิทยา โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา และชีวเคมี ในการพัฒนาหลักสูตร Non-degree ด้านกายภาพบำบัดเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น  

    แนวคิดการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดย ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ ที่ ม.อ.ปัตตานี โดยมีการทำงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านกีฬาในพื้นที่ร่วมกัน เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา สมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาส และสำนักการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี จับมือร่วมกันทำงานเป็นเครือข่าย เพื่อพัฒนาการกีฬาของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในมิติของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสมรรถภาพนักกีฬาอย่างเป็นระบบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชายแดนใต้นี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบนิเวศด้านการกีฬาภายในวิทยาเขตปัตตานี ซึ่งขณะนี้กำลังขอจัดตั้งงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาชายแดนใต้ภายใต้คณะทำงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาชายแดนใต้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์