ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ ลงนาม บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด พัฒนาโพรไบโอติก
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนาม บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด พัฒนาโพรไบโอติกสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ลงนามกับ นายไพรัช ธิติศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด นางสาวนาฏยา แบ่งลาภ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและการตลาดบริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศาสตราจารย์ ดร. รวี เถียรไพศาล หัวหน้าคณะนักวิจัยโครงการโพรไบโอติก ในความร่วมมือพัฒนาโพรไบโอติกสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ร่วมกัน โดยการสนับสนุนของ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักวิจัยทางการแพทย์ ด้านสุขภาพ และเครื่องสำอาง รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความต้องการของบริษัท ซึ่งมีศักยภาพในการวิจัยอยู่จำนวนมาก มีองค์ความรู้ที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มมูลค่า ให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 20 ปี  ทั้งงานวิจัยระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำจำนวนมาก และยังได้รับความร่วมมือกับทางภาคเอกชน จึงทำให้ผลงานวิจัย นวัตกรรมในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี    และขอขอบคุณ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ ความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีระหว่างภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยในการนำผลงานวิจัยออกไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม