ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ แสดงความยินดีบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2563
    มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นผลงานด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นายสมศักดิ์ บัวทิพย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี และด้านลูกจ้างดีเด่น ได้แก่ นายขันติ จันทวงศ์ ช่างฝีมือสนาม ระดับ ช.2 สังกัด งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานี โดยมี รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี และคณะผู้บริหารร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี ในการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 65    โดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษา สังคม และประเทศชาติ ในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และด้านลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างอันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา