ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ผู้บริหาร ม.อ. เยี่ยมคารวะทูตบาห์เรน เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านวิชาการทั้ง 2 ประเทศ
    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เข้าเยี่ยมคารวะและหารือร่วมกับ H.E. Ms. Muna Abbas Mahmood Radhi เอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย โดยมี นายฐานิศร์ ณ สงขลา อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ร่วมเป็นเกียรติในการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้ด้วย


    การเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้ เป็นการสานต่อความร่วมมือทางด้านวิชาการและความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และราชอาณาจักรบาห์เรน โดยเอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย ยกย่องมิตรภาพที่แน่นแฟ้น และความสัมพันธ์ระหว่างบาห์เรนและไทยตลอดจนการพัฒนาและความก้าวหน้าของความร่วมมือที่มีอย่างต่อเนื่อง
    มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ให้ความสำคัญกับความร่วมมือที่มีอยู่เดิม และพร้อมที่จะสานต่อกิจกรรมทางวิชาการ และด้านสาธารณสุข ทุกรูปแบบ ร่วมกับราชอาณาจักรบาห์เรน ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยบาห์เรน (University of Bahrain) การแลกเปลี่ยนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และการรับนักศึกษาชาวบาห์เรนมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ และความร่วมมืออื่นๆ อีกมากมาย 


    ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยและราชอาณาจักรบาห์เรน ได้มีความร่วมมือกันนานกว่าสิบปี นับตั้งแต่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ถวายปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่อดีตนายกรัฐมนตรี His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa และได้ทรงมอบทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งการสนับสนุนทุนแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือกับบาห์เรนในด้านต่างๆ ทั้งการวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ การปฏิบัติสหกิจศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมถึง การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และเปิดศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ชื่อ PSU Academy ณ ศูนย์การค้าไทยมาร์ท บาห์เรน เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง
    นอกจากนี้ ม.อ. ยังได้มีการลงนามความร่วมมือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขบาห์เรน เพื่อดำเนินการด้านการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ร่วมกับบาห์เรนอีกด้วย