ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญร่วมรับฟังการบรรรยายพิเศษ หัวข้อ Fashion, Media, and Trends: Designing Sustainable Well-Being
    วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (PSUIC, Hatyai Campus) ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา ม.อ. เเละผู้สนใจ ร่วมรับฟังการบรรรยายพิเศษในหัวข้อ Fashion, Media, and Trends: Designing Sustainable Well-Being โดยวิทยากรชาวต่างชาติ Prof. Dr. Ting, Chawchen. Professor of Art & Design, Beijing Institute of Fashion Technology, China ในวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 16.00 น. (เวลาไทย) ซึ่งกิจกรรมนี้มีด้วยกัน 5 หัวข้อย่อย https://rb.gy/oh43ed 

    ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับใบรับรองออนไลน์ โดยจะต้องลงทะเบียน และเข้าร่วมผ่าน Zoom เท่านั้น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/T98axquPWNQdvDfEA  หรือ QR Code 

    สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมบังคับ
Y303 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะสากล (2 ชั่วโมง)

กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  • กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการ และวิชาชีพ (Academic, Social Skills and Career Readiness) (1ชั่วโมง)
  • กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และเสริมสร้างสมรรถนะสากล (Internationalization and Global Competency) (1ชั่วโมง)