ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน
    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตร่วมกัน ซึ่งจัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขต จำนวน 8 ครั้ง ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 - 21 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี และคณะจากสถาบันคลังสมองของชาติ โดยมีตัวแทนกลุ่มมานำเสนอ 3 กลุ่ม ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตัวแทนกลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคล และตัวแทนกลุ่มการเงินการคลัง    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยเตรียมความพร้อมบุคลากร พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี นำข้อมูลมาใช้และวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อบรรลุงานต่างๆ ทั้งนี้ บุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ต่อไป    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิดและพันธกิจ ในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตร่วมกัน เพื่อพัฒนางานและกระบวนการทำงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต