ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันฮาลาล ม.อ. วาง 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาคน วิชาการ เครือข่าย สู่การยอมรับระดับนานาชาติ
    สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วางยุทธศาสตร์ 3 ปี พัฒนากำลังคน การวิจัย บริการวิชาการ และการสร้างเครือข่ายในประเทศและนานาชาติ เชื่อการฟื้นความสัมพันธ์ไทย-ซาอุ ดันอุตสาหกรรมฮาลาลไทยพัฒนาก้าวหน้า

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า สถาบันฮาลาลเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าและบริการตามมาตรฐานฮาลาล ด้วยกระบวนการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ช่วยส่งเสริมให้เกิดความพร้อมแบบครบวงจรในด้านอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งกำกับดูแลมาตรฐานและจัดการศึกษาในศาสตร์ที่เป็นความเชี่ยวชาญ โดยมีการวางยุทธศาสตร์ในอนาคตเพื่อให้ได้ผลสำเร็จที่สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยยุทธศาสตร์สถาบันฮาลาล ปี 2565-2567 จะเน้น 4 หัวข้อหลัก คือ     การพัฒนากำลังคน ผ่านการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาและ Non-Degree การวิจัยและนวัตกรรม โดยจะมีการขอทุนวิจัยการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ การบริการวิชาการ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การตลาดและประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการงานแสดงสินค้าในระดับชาติและนานาชาติ และยุทธศาสตร์สุดท้ายคือการสร้างเครือข่ายภายในและต่างประเทศ ทั้งด้านวิชาการการขอทุนสนับสนุนโดยเน้นกลุ่มอาเซียนและประเทศตะวันออกกลาง     ส่วนหนึ่งของความสำเร็จสถาบันฮาลาล มาจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในซึ่งมีศักยภาพด้านวิชาการในหลายสาขา โดยสถาบันฮาลาลจะสร้างความร่วมมือกับคณะหน่วยงานภายในมากขึ้น เพื่อเสริมการวิจัยด้านการพัฒนาอาหาร กระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบและกระบวนการให้การรับรองมาตรฐานฮาลาล การสร้างตราสินค้าและการตลาด ธุรกิจฮาลาล ระบบ Logistics การผลิตเครื่องใช้ เครื่องสำอางที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล รวมทั้งการบริการสปาฮาลาลและระบบการบริการโรงพยาบาล     การปรับยุทธศาสตร์เพื่อความชัดเจนสำหรับอนาคต โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกรวมทั้งต่างประเทศ เป็นกลยุทธสำคัญที่จะมาช่วยเสริมกำลังและศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน โดยกำลังคนจะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้งานที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมิติที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการสร้างกำลังคนให้กับประเทศ และพร้อมที่จะทำงานระดับนานาชาติ มีการมองถึงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในอนาคต ให้สามารถรับงานเฉพาะด้านให้ชัดเจน และการร่วมทำงานกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและตะวันออกกลาง     นอกจากนั้น ในวันนี้มีหลายโอกาสที่เป็นการเปิดช่องทางให้อุตสาหกรรมฮาลาลของไทยพัฒนา ได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นโดยเฉพาะการฟื้นความสัมพันธ์กันอีกครั้งระหว่างประเทศไทยกับประเทศซาอุดิอาระเบีย และหากมีการประสานงานที่ดีและสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เห็นได้ชัดเจน จะสามารถทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีโอกาสสร้างบทบาทในระดับประเทศได้อีกครั้งหนึ่ง