ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อธิการบดี ม.อ. เป็นประธานเปิดห้องประชุมสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่นายนายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธานอนุกรรมการสภาพนักงานวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการจัดสร้างห้องประชุมของสภาพนักงาน เพื่อรองรับการประชุมของสภาพนักงานทั้ง 5 วิทยาเขต พร้อมระบบการประชุมทางไกล คณะกรรมการมุ่งที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆให้สามารถมาใช้งานห้องประชุมได้ด้วย

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีบทบาทในการเสนอแนะให้คำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและระหว่างผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยด้วยกัน นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมสวัสดิการ และความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น เช่น โครงการจัดทำคู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีทีมงานทั้ง 5 วิทยาเขต โดยมีประธานอนุกรรมการแต่ละวิทยาเขต ประกอบด้วย
  1. นายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ประธานอนุกรรมการสภาพนักงาน วิทยาเขตปัตตานี
  2. นายวรรณโน สนธิพิพัฒน์ ประธานอนุกรรมการสภาพนักงาน วิทยาเขตหาดใหญ่
  3. นางวีณา แพฟืน ประธานอนุกรรมการสภาพนักงาน วิทยาเขตตรัง
  4. นายวชิระ แก้วพิชัย ประธานสภาพนักงาน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  5. นายจรูญ เกื้อชู ประธานอนุกรรมการสภาพนักงาน วิทยาเขตภูเก็ต