ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญร่วมทอดผ้าป่า “วัดสามัคคีแห่งอริโซน่า” จัดสร้างโดยพระอาจารย์ผาสุข อดีตอธิการบดี ม.อ.
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนไถ่ถอนภาระหนี้ “วัดสามัคคีแห่งอริโซน่า (Wat Samakki of Arizona)” วัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีพระอาจารย์ผาสุข ฐานะวุฑโฒ (กุลละวณิชย์) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าอาวาส ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ วัดปัญญานันทาราม (วัดสาขาวัดชลประทาน) ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี    ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 116-3-84421-0 ชื่อบัญชี นายประกอบ จ้องจรัสแสง นายประพันธ์ บุณยเกียรติ และนายปรีชา แก้วขาว โดยสอบถามรายละเอียด และส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-สกุล ได้ที่ Line ID : @PSUALUMNI    “วัดสามัคคีแห่งอริโซน่า” จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เผยแพร่พุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมตามคำเรียกร้องของพุทธศาสนิกชนนานาชาติ ที่ประกอบด้วย ไทย อเมริกัน เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย อินเดีย เป็นต้น โดยศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และ พระอาจารย์ผาสุข กุลละวณิชย์ ที่หลังจากท่านเกษียณอายุราชการแล้วได้ร่วมสร้างวัดกับพระอาจารย์อารยะวังโส และได้อุปสมบทเมื่อปี 2546 ที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน หลังจากนั้นได้ออกเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และประเทศสวีเดน และกลับมาเผยแพร่พุทธศาสนาที่รัฐอริโซน่า 2 พรรษา จึงเป็นที่มาของการจัดสร้างวัดสามัคคีแห่งอริโซน่า (สหรัฐอเมริกา) แห่งนี้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา    ในการเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศของพระอาจารย์ผาสุข กุลละวณิชย์ ได้นำหลักปฏิบัติเพื่อสร้างความสงบของจิต ให้สังคมไม่ยึดติดตามวัตถุนิยม ยึดถือความสงบเป็นสิ่งสำคัญในสังคมที่วุ่นวาย โดยกลุ่มคนที่มาร่วมปฏิบัติธรรม มีทั้งกลุ่มชาวบ้านธรรมดาจนถึงผู้มีความรู้ดี และชาวต่างประเทศที่นับถือและศึกษาพุทธศาสนา มีความเชื่อเรื่องศีลอย่างจริงจัง