ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สมัชชาสงขลานครินทร์ “อนาคต ม.อ.” ร่วมขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสงขลาครินทร์ “อนาคต ม.อ.” ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนงาน บุคลากร เกี่ยวกับทิศทางแนวคิด นโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งส่วนงานและหน่วยงานจะได้รับทราบทิศทางแนวคิด นโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จะส่งผลการขับเคลื่อน ม.อ. ในอนาคต รับฟังแนวคิด และทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในอนาคตอย่างยั่งยืนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์ได้ตามเจตนารมณ์ และเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2566 – 2570

    ภายในงานมีการแสดงวิสัยทัศน์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ และทีมงานจากกองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM และถ่ายทอดสดผ่านเพจ และ YouTube @psuconnext

    เชิญชวนผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมรับฟังแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ที่ เพจ และ YouTube @psuconnext