ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นิมูฮัมหมัดบุคอรี นิและ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. นศ. ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ
นายนิมูฮัมหมัดบุคอรี นิและ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาทุนพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ นักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 10 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  

ทุน ม.ท.ศ. จัดตั้งจากพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจน ประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมปลาย จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคนนายนิมูฮัมหมัดบุคอรี นิและ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เกรดเฉลี่ย : 3.94 มีผลการเรียนที่ดี มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น วิชาที่ชอบคือ ชีววิทยา กิจกรรมที่ชื่นชอบ คือ ฟังเพลง เล่นกีฬา เล่นเกม

นายนิมูฮัมหมัดบุคอรี นิและ กล่าวว่า อนาคตอยากเป็นศัลยแพทย์ ทำงานที่โรงพยาบาลปัตตานี รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ให้โอกาสแก่เด็กคนหนึ่งในการเรียน สนับสนุนในด้านต่างๆ ซึ่งผมจะนำโอกาสที่ได้นี้ไปพัฒนาตนเอง เลี้ยงดูตัวเอง ช่วยเหลือสังคมและพัฒนาสังคมต่อไป    ที่เลือกเรียนแพทย์ เพื่อที่จะนำความรู้ ความสามารถไปดูแลรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ และช่วยเหลือคนในสังคม 

    ด้านการเรียน โดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ตั้งใจเรียนในห้องเรียน หากสงสัยหรือมีข้อคำถาม ผมก็จะถามอาจารย์เลย การบ้านหรืองานพยายามทำให้เสร็จให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ยังพยายามหากิจกรรมอื่นๆ ทำ เช่น งานจิตอาสา หรือ เล่นกีฬา เพื่อคลายเครียด

    การเรียนออนไลน์ทุกวันนี้ มีปัญหานิดหน่อย ทำให้ต้องมานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า จากตารางของคณะแพทยศาสตร์ คาดว่าจะได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในต้นเดือนมีนาคม 2565